Chráňme svoje deti a svoju rodinu!

Referendum o ochrane detí a rodín na Slovensku, 7. februára 2015
Môže byť manželstvo spolužitie medzi dvoma ženami alebo medzi dvoma mužmi. Bude ich manželský vzťah podobný k manželstvu matiek a otcov, ktoré svoje deti dnes vychovávajú? Môžu vychovávať dve ženy alebo dvaja muži ako manželia dieťa?

Ako toto ovplyvňuje telesne a duševne ešte dospievajúce dieťa. Aký vplyv bude máť na naše malé detská keď v škôlke alebo v škole zažijú, že jedeň ich spolužiak má dve matky alebo dvoch otcov? Zostáva voľnosť rodiča vo výchove alebo budeme povinný tolerovať aby naše deti sa učili morálne škodlivé učebné osnovy?
O toto ide v referende. Aby sme chránili naše deti, aby sme zachovali systém prírody a aby sme posilnili inštitúciu rodiny. Toto sú dôvody, aby sme volili 3x ÁNO v sobotu, 7. februára.
Vedúci predstavitelia maďarských organizácií na Slovensku na ochranu detí a rodiny s názvom Családlánc - Rodinná reťaz vyhlasuje, že aktívne podporuje iniciatívu Aliancie za rodinu na vyhlásenie referenda s cieľom posilniť postavenie rodiny na Slovensku.
Preto vyzývame Maďarov žijúcich na Slovensku a všetkých voličov Slovenska, aby 7. februára 2015 sa zúčastnili referenda za ochranu rodiny!

O čo musíme rozhodnúť?

  • Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? ÁNO!
  • Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchová? ÁNO!
  • Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? ÁNO!

7-ho februára hlásujte 3X ÁNO!
K nášmu vyhláseniu sa pripája Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége so sídlom v Maďarsku, Centrum ľudskej dôstojnosti a viacero združení rodiny v Maďarsku, v Sedmohradsku a v Dolnozemsku.
V Chorvátsku v roku 2013 sá uskutočnilo úspešné referendum v rámci ktorom obyvateľstvo rozhodlo, že manželstvo je možné iba medzi mužom a ženou. V Poľsku je to zakotvené v ústave. Ústava Maďarská vyhlasuje, že:
„Maďarsko chráni postavenie manželstva ako dobrovoľného zväzku muža a ženy, a rodinu, ako základ budúcnosti národa. Základom rodiny je manželstvo a vzťah medzi rodičmi a deťmi.”
Zákony aj v Rumunsku dostatočne chránia rodinu.
Na rade sme teraz my!
Veríme, že ochrana tradičnej rodiny je bezpodmienečne nutná, a s účasťou na referende každý volič so svojim hlasom môže ovplyvniť budúcňosť Slovenska. Považujeme za partnerov cirkev a civilné organizácie, ktoré povzbudzujú občanov k účasti, bojujú proti nezáujmu, a nedovolia, aby kvôli nízkej účasti na referende ľudia rovnakého pohlavia mohli zosobášiť a vychovávať deti.
Tento referendum je možnosť na spojenie síl a tiež je povinnosťou v ochrane našich detí.
Protestujeme proti tomu, že slovenské médiá vo viacerých prípadoch sťažujú prácu Aliancie za rodiny a prekážajú iniciatíve civilistov o referendum.
Preto vyzývame občanov Slovenska, aby využijúc svojich demokratických práv prejavili svoju vôľu, a svojou odpoveďou na položené tri otázky podporili ochranu detí rodiny.
Dná 23. januára 2015 v Bratislave

Kárpat-medencei Csáládszervezetek Szövetségnek, Budapest, Dr. Szabó Endre
Csütörtökiek Szent Jakab Polgári Társulása, Csállóközcsütörtök, Nagy Tibor
Diakonia Reformata n.o., Szlovákiai Református Keresztény Egyház, Komárom, Rácz Jolán
Fecske Nagycsaládos Egyesület, Pozsony, Sallay Teréz
Fecske Nagycsaládos Egyesület, Koloň, Tóth Attila
Felvidéki Népviseletes Babamúzeum, Búcs, Szobi Eszter
Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás, FEMIT, Dunaszerdahely, Győri Margit
Gömöri Kézművesek Társulása, Várhosszúrét, Nagy György
Jóindulat – Dobroprajosť Polgári Társulás, Somorja, Puss Sándor SJ
Jó Pásztor Nonprofit Szervezet, Perbenyík, Szabóné Kozár Éva
Keresztény Ifjúsági Közössegek, Andód–Pozsony, Nagy Attila
Komáromi Protestáns Nőegylet, Komárom, Dr. Körtvélyesi Piroska
KUCKÓ, Polgári Társulás, Komárom, Bodzás Gergely
Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete, MÁNCSE, Pered, Pásztor Csábá
Nagycsaládosok Egyesülete, Kistárkány, Buzogány Katalin
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, Dunaszerdahely, Csémi Szilárd
Szövetség á Közös Célokért, Pozsony, Pogány Erzsébet
Vita Humana Egyesület, Somorja, Bándy Katalin