Németh Gabriella: Biztonságos asszonyházak – küldetésük és a gyakorlat

Németh Gabriella, a Pozsony Megyei Közgyűlés alelnöke, az MKP család-, szociális és egészségügyi alelnöke a családon belüli erőszakról és a biztonságos anyaházakról tartott tartalmas előadást.

„Biztonságos asszonyházak – küldetésük és a gyakorlat”

Meggyőződésem, hogy a nők sérelmére elkövetett erőszak elleni harcnak minél előbb prioritássá kell válnia a szlovák társadalom életében. Mint a legutóbbi felmérésekből megtudhattuk, Szlovákiában minden 5. nő volt már áldozata az erőszak valamilyen formájának, minden 5. nő sérelmére követtek már el erőszakos cselekményt. Természetesen itt nem csak a fizikai bántalmazásra gondolok, hanem a lelki, pszichikai, sexuális és a gazdasági jellegű bántalmazás különféle formáira is.
Azzal a nem titkolt céllal, hogy felhívjuk a figyelmet a családon belüli erőszak áldozataira ( akik a nőkön kívül gyakran kisgyerekek) és a nekik nyújtandó gyors segítség szükségességére szerveztük meg a megyei hivatalban 2015. március 11-én a „Biztonságos asszonyházak – küldetésük és a gyakorlat” c. konferenciát, amely nagy érdeklődésnek örvendett. Szakmai előadóink az Európai Unió Emberjogi Bíróságának Szlovákiai képviselője, a Szlovák Nemzeti Jogsegélyvonal vezetője, a Kerületi Rendőrparancsnokság képviselője, Pozsony-megye szociális osztályának igazgatója és több polgári társulás volt, amelyek a családon belüli erőszak áldozatainak is segítséget nyújtanak.
A nők sérelmére elkövetett erőszakos cselekvések elleni harc nemzeti akcióterve előírja a megyei önkormányzatoknak egy  regionális akcióterv kidolgozását, amely az adott régió szükségleteit figyelembe véve igyekszik segíteni azoknak a nőknek, akik áldozatai voltak az ellenük elkövetett erőszaknak. A 8 megyei önkormányzat közül Pozsony-megye Regionális akciótervét kidolgozó munkacsoportja elsőként dolgozta ki a 2011-2013-as évre szóló regionális akciótervet és elsőként fogadta el a már második, a 2014-2016-ra szóló akciótervet is.
A munkacsoport tagjai az egyes járási székhelyek önkormányzatainak képviselői, a Kerületi Rendőrparancsnokság képviselője, a Központi Munka, Szoc.és Családügyi Hivatal megbízott alkalmazottai, továbbá azoknak a nonprofit szervezetnek a képviselői voltak, akik az adott problémakörrel foglalkoznak, mint pl. a Szlovákiai Nőszövetség, a Szlovák - Cseh Női Alap,polgári társulások,az UNICEF, vagy pl. a Segítség a veszélyeztetett gyermekeknek PT, amelyek a nők ellen elkövetett erőszak áldozatainak nyújtanak segítséget. A munkacsoport gesztorai a megyei hivatal szociális osztályának munkatársai voltak.
Pozsony-megye a Családon belüli erőszak megelőzésére és következményeinek felszámolására irányuló 2014-2016-os akcióterve a büntető törvénykönyvből, a polgári perrendtartásból, statisztikai adatokból, felmérésekből indult ki. Magában foglalja a nőknek nyújtandó segítség különféle formáit és a megelőzést, a monitorozás lehetőségeit és az elkövetőkkel való terápiái lehetőségeket is.
A nők elleni erőszak megelőzésére és visszaszorítására a munkacsoport elfogadta azt az alapelvet, hogy az elsődleges másodlagos és harmadlagos megelőzés kínálta lehetőségeken belül próbáljuk meg elérni azt a célt, amely hosszú távon Pozsony-megye területén a lehető legnagyobb mértékben visszaszoríthatja a nők ellen elkövetett erőszak bármilyen megnyilvánulását.
Pozsony-megye 2014-2016-os akcióterve ismételten NULLA TOLERANCIÁT hirdetett a nők elleni erőszaknak. Legfontosabb aktivitásaink közé tartozik az elsődleges megelőzés keretén belül Pozsony-megye, a Szlovákiai Nőszövetség PT, a Veszélyeztetett gyermekek megsegítése PT, a Szivárvány PT, az Élet Kapuja PT, valamint a Központi Munka,Szoc,és Családügyi Hivatal közös szervezésében szakmai fórumokat tartani a megelőzésre és a visszaszorításra fókuszálva. Folytatni fogjuk az együttműködést a szakorvosokkal, általános és gyermekorvosokkal, akik elsőként hívhatják fel az illetékesek figyelmét arra, ha a családon belüli erőszak gyanúja áll fenn. Továbbra is számítunk a házi ápoló ügynökségek, egészségügyi nővérek és szülész asszisztensek, ápolók együttműködésére is. Pozsony-megye 2014-2016 között is anyagilag támogatni fogja azokat az intézményeket, amelyek a nők elleni erőszak áldozatainak nyújtanak segítséget. Itt szeretném megjegyezni, hogy az elmúlt években több, mint 250 ezer eurót költöttünk minden évben a családok és a gyermekek jogvédelmével foglalkozó nonprofit szervezetek támogatására. Folytatjuk a szociális munkások számára a kommunikációs készségfejlesztő továbbképzést, hogy megfelelően tudjanak a bántalmazott nőkkel kontaktust teremteni, megfelelő szakmai szinten kommunikálni. Továbbra is számítunk az önkormányzatokra, amelyek eddig is biztosították a rászoruló bántalmazott nőknek az egyszeri anyagi támogatást. Az egyik legfontosabb feladat azonban a bántalmazott nők lakásproblémájának megoldása. A megyei önkormányzat 2015 nyarától a Norvég Alapok támogatásával biztonságos lakhatást nyújt 6 család, ill.10 egyedülálló bántalmazott nő részére, valamint egy másik ingatlanban 12 lakást, ill. 30 egyedülálló bántalmazott nő számára lakhatást. Ez a projekt, amelyben a Szivárvány PT és az Élet Kapuja polgári társulással közösen igyekszünk segíteni a bántalmazott nőknek és családjuknak Pozsony- megyében az egyedüli lesz, amely kizárólag ezt a célcsoportot hivatott segíteni. A pályázat összértéke 565200 €, ebből a projekt partnerek önrésze 75 800 € , Pozsony-megye önrésze pedig közel 40 ezer € lesz. Az anyagi hozzájáruláson kívül a projekt rendelkezésére bocsátottuk a megye egyik kihasználatlanul álló ingatlanát, melynek teljes külső és belső felújítása mintegy 230 000 €-t vesz igénybe. Mi sem bizonyítja jobban, hogy magas színvonalú szakmailag elismert szolgáltatást szeretnénk nyújtani, mit az, hogy a projekt nem finanszírozó partnere a norvégiai Konsvinger városában működő Glamdal Krízisközpont, amely szakmailag és sok éves tapasztalattal a háta mögött segíti majd a biztonságos asszonyház tevékenységét.
Jogosan teszik fel a kérdést, miért van szükség a biztonságos asszonyházak létrehozására, amikor már működnek krízisközpontok, menhelyek amelyek a családon belüli erőszak áldozatainak is segíthetnek? Itt szeretnék rámutatni arra, hogy míg a krízisközpontok a gyermekek szociális jogvédelméről és a szociális gondnokság alá helyezéséről szóló törvény rendelkezéseit valósítják meg, addig a biztonságos asszonyházak egyértelműen csak a családon belüli erőszak áldozatainak nyújtanak segítséget. Ezek a bántalmazott nők és gyermekeik a segítségnyújtás más formáit, lehetőségeit igénylik, mint a krízisközpontok kliensei.
A menhelyek pedig elsősorban a hajléktalanok gondjain igyekeznek segíteni, nekik nyújtanak szociális szolgáltatásokat, tehát ennek a célcsoportnak is más elvárásai, igényei vannak, mint a családon belüli erőszak áldozatainak. Ma Szlovákiában tehát nincs megteremtve a törvényi alapja annak, hogy célirányosan, szakmailag megfelelő segítséget nyújtsunk a bántalmazott nőknek, asszonyoknak és gyermekeiknek.
Ezért mi Pozsony-megyében nagy reményeket fűzünk 2 kidolgozás alatt álló törvényjavaslathoz:

  • az egyik az igazságügyi minisztériumban kidolgozás alatt álló, az erőszakos bűncselekmények áldozatairól szóló törvényjavaslathoz, amely az EU irányelveit emeli majd be Szlovákia törvényrendszerébe,
  • a másikat a Munka-Szociális és Családügyi Minisztérium mellett működő a nemi egyenlőség és az esélyegyenlőségi szakosztály igazgatónője által vezetett szakértői csoport dolgozza ki. A javaslat célja a családi erőszak megelőzése és előfordulásának visszaszorítása. Ez a törvényjavaslat nem csak az erőszakos bűncselekmények áldozataival foglalkozna, hanem a családon belüli erőszak és a nemek közti különbségekből fakadó erőszak áldozataival is, mégpedig az Isztambuli egyezményből kiindulva,melyet Szlovákia az idén fog ratifikálni. Mint tudjuk, az Isztambuli egyezmény úgy definiálja a családon belüli erőszakot, mint minden olyan testi, sexuális, lelki és gazdasági cselekvést, amely a családon belül, partneri köteléken belül, ill. volt házastársak vagy partnerek között a nők ellen irányul, ők a szenvedés alanyai. A törvényelőkészítő bizottságban Pozsony-megye szakértői szinten is részt vesz, javaslataink nagy részét már beemelték a törvényjavaslatba, de elsősorban azt szeretnénk elérni, hogy a biztonságos asszonyház intézményét emeljék be a szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008-as törvénybe, hogy a nonprofit szervezetek fenntartási költségei hosszú távon biztosítva legyenek.

Végezetül szeretnék rámutatni arra, miért is fontosak a regionális akciótervek, a konferenciák ebben a témában. Pozsony-megyében akciótervünknek köszönhetően a médiák segítségével elértük, hogy erről a problémáról végre nyíltan és minél többet beszélünk, amit nagy előrelépésnek tartok. Ugyanis hajlamosak vagyunk a problémákat elhallgatni, takargatni, és úgy véljük, ha nem beszélünk róluk, akkor nem is léteznek. Pedig ez nem így van. Változtatni kell a sztereotípiákon és a berögződéseken, meg kell akadályozni, hogy a gyerekek rossz példákon szocializálódjanak és el kell érni, hogy a felnövekvő generáció elutasítsa az erőszak minden fajtáját, de különösen a nők és a gyermekek sérelmére elkövetett erőszakot.
Pozsony-megye márciusi konferenciája iránt nagy érdeklődést tanúsított a szlovák média is, a sajtótájékoztatón a TA 3 és több regionális TV csatorna, valamint több rádió munkatársa is részt vett. Azóta egyenes adásban beszélhettem a problémáról a Szlovák Rádióban és a TA 3 TV csatornán is.
Még egy közhasznú információt kérem engedjenek meg itt a végén:
A családon belüli erőszak áldozatai számára 2015.március 1-jétől ingyenes, anonim segélykérő vonal működik.
Az INGYENES hívószám : 0800 212 212
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
PhDr. Németh Gabriella, Pozsony Megyei Közgyűlés alelnöke, az MKP család-, szociális és egészségügyi alelnöke